Tonergarden kafe, kurs- og konferansesenter

 

Oppdateringer om kommende kafe, kurs- og konferansesenter i fjøset/låven

 

Skisse over tenkt innredning.

 

 

 

Begrunnelse

 

Eksisterende næring:

Kurs/møtevirksomhet. Tonergarden har mellom 60 og 80 arrangementsdager i året og for å få bedre plass ønsker vi å flytte alle våre kurs og møter fra våningshuset til større lokaler i fjøset/låven. Da kan vi ha flere pr kurs, tilby lunsj i kafeen og gi folk en bedre kursopplevelse. Det er opparabeidet fine uteplasser og vi planlegger en liten naturpark langs med elven. Du kan se våre arrangementer HER

Produksjon. Vi har behov for større lokaler til vår småskalaproduksjon av naturlige såper, krydder m.m. og vil bruke kjøkken og kursrom til dette når det er ledig.

Varelager. Tonergardens nettbutikk er i vekst og vi trenger derfor større lagerlokale og plass til pakking, noe vi ønsker å bruke en del av fjøsets underetasje til. 

Kontorer. Med vekst kommer også behovet for hjelp på kontoret og vi ønsker derfor å benytte to av rommene i låven til administrasjon.

Maleklubben Nord-Odal som møtes her hver måned, ønsker større plass til malekveldene, til kurshelger og til å stille ut. Det ønsker vi å bruke et rom i låven til.

 

Planer:

Historisk utstilling med fokus på arbeidslivet i gamle dager gjennom gjenstander og fotos er tiltenkt et rom i låven. Her kan barn og voksne bli kjent med lokalhistorie på en gård som har hatt bosetning helt siden vikingtiden.

Kunstutstilling. Rullerende utstillinger av lokale og andre spennende bidragsytere. Det største rommet mot nord i låven synes vi passer godt til dette formålet.

Utleie. Tonergarden har også en del forespørsler om utleie fra bedrifter og private og ser det derfor som naturlig å utvikle konseptet videre. Dette vil også kunne gi flere arbeidsplasser til kommunen vår. Med 10 mil fra Oslo og kort vei til flyplassen etc. er beliggenheten ideell.

Vi anbefaler lokale Milepelen Hotell som overnattingssted til våre kursdeltagere og har en god samarbeidsavtale med dem. Flere lokale håndverksfirmaer er forespurt og har sagt ja til å utføre de ulike oppgavene med rehabiliteringen. Se liste under her.

 

 

Planen er

Fjøset: Kafe med sitteplasser inne og ute på sydvendt terrasse og på tunet/i parken.

To kursrom som kan slås sammen til ett ved å åpne skyvevegger.

Gårdsbutikkens utvalg blir i kafeen.

Låven 1. etg.: To kontorer, lager, to utstillingsrom, 4 toaletter, teknisk rom.

Underetasje fjøs: Matlager, nettbutikkens lager, pauserom, lager.

 

 

Hva skjer

Februar 2020: Utarbeidelse av rammesøknad om bruksendring. 

Mars 2020: Drenering rundt fjøs og låve.

Mars 2020: Legging av vann- og kloakkrør.

 

Kommunen. Vi har vært i positivt møte med Nord-Odal kommune v/Johnny Sivertsgård, Rune Ekornhol og Roar Jonsrud hvor vi orienterte om planene og fikk tilbakemelding på at dette kan bli et fint tilskudd for bygda. De konkluderte med at søknad om bruksendring er veien å gå. Så nå er vi i gang med det og håper at den skal gå greit gjennom så vi kan starte opp denne våren (2020). Vi har knyttet til oss Prosjektråd Innlandet for dette arbeidet.

Fylkesvegen. En representant for Statens Vegvesen, Plan og trafikk Hedmark, har vært på befaring angående avkjørsler og parkering, og hennes konklusjon var at vi bevarer de to avkjørslene vi har og ikke legger inn flere da det fint går an å komme til og fra parkeringsplassene som det er.

Avløpsanlegg. Godkjent for prosjektering av mindre avløpsanlegg, Alf Håvard Neser, har gjort jordundersøkelser og bestemt egnet sted for nytt anlegg og trase til inntak.

Mattilsynet. Vi er i dialog med Mattilsynets stedsrepresentant om utforming av kjøkkenet og skal ta prøven som godkjenner for serveringsbevilgning når vi nærmer oss ferdigstillelse.

 

 

Utført

Gruslagt uteplass foran fjøset.

Gjerde mot nabo.

Nytt tak på låven.

Å rydde/klargjøre hele fjøset og låven for håndverkere.

Fått bekreftelse på hvor nytt vann- og kloakksystem skal ligge.

 

 

Leverandører av produkter og tjenester til prosjektet:

Byggtorget Østmoen Sag. Div materialer og produkter. www.ostmoensag.no

Pers Elektriske. Det elektriske. www.perselektriske.no

Mellem Bygg og Interiør. Div materialer og produkter. mellembygg.no

Bjørn Kristian Thoner. Drenering, grøfter til rør, planering, p-plasser. Mobil 91156653

Martin Sveis og Mekaniske. Bærebjelker. Mobil 40088059

Tømrer Atle Østmoe. Tømrerarbeid. www.ostmoe.no

Flikkerud Byggtjenester. www.flikkerudbygg.no

Odal Rør og Varme. Røropplegg til kjøkken og toaletter. Gulvvarme (vannrør). Mobil 41906590

Terje Pettersen Tak- og Blikkenslagerverksted. Tak, snefangere.

Odal Tak- og Blikkenslagerservice.

Maya Design. Interiør utforming. www.mayadesign.no

Alf Håvard Neser. Prosjektering av avløpsanlegg. Mobil 90693213

Prosjektråd Innlandet v/Ronny Østmoen. Søknader, tegninger etc. https://prias.no

Fron Betong. Betonggulv fjøs 1. etg og kjeller. www.fronbetong.no

Trysil Byggprodukter. Mobile vegger kursrom. www.trysilbyggprodukter.no

 

 

 

Plan for kjøkkenet (forslag)

 

 

 

 

Fjøset pr i dag

 

 

 

 

 

Låven 1. etg pr i dag. 

Tegning av tenkt innredning kommer 23.02.20

 

 

 

 

 

Fjøs/låve mot øst

 

 

 

 

Fjøs mot syd

 

 

 

 

Låve/fjøs mot vest

 

 

 

 

Låve mot nord

 

 

 

Nyttig informasjon

Bondelaget: Bruksendring fra låve til festlokale:

https://www.bondelaget.no/jusilandbruket/bruksendring-fra-lave-til-festlokale?fbclid=IwAR2gJx6PHF4QR2BaoLhMZwnu_mjzWa-0zCDm5UWcfbze4Xel8knPherVjpM

 

Regjeringen: Garden som ressurs 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/h-2401-garden-som-ressurs/id2572731/

Hefte med mange gode opplysninger: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401_garden-som-ressurs.pdf

 

 

 

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse

 

​Ved to-trinns søknad søkes det først om rammetillatelse. Det vil si at rammene rundt tiltaket er ferdig, som byggets utforming, størrelse og plassering i terrenget. Ansvarlig utførende er ikke bestemt i denne fasen. Kommunen gir tillatelse til å gjennomføre prosjektet på visse vilkår. Når disse vilkårene er oppfylt og tiltaket er ferdig prosjektert, sendes det inn søknad om igangsettingstillatelse. Når arbeidene er utført må det søkes om ferdigattest.

 

Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget, må du søke dispensasjon i eget brev som vedlegg til rammesøknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknaden og det skal gis egen begrunnelse.

 

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjemaer
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema
 • Søknad om lokal godkjenning av foretak med vedlegg for prosjekterende og utførende foretak, eller kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Søknad om ansvarsrett, ett for hvert foretak
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, ikke eldre enn 1 år
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. 
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse

 

Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilke tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

 

Tegninger

 • Eventuell utomhusplan for den ubebygde del av tomten
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon 
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg. Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises

 

 

 

Om Nord-Toner gård

Gårdsnummer 39, bruksnummer 21.

Gården består av 7 bygninger: Våningshus, fjøs/låve, utedo/lager, garasje, drengestue, hønsehus, stabbur.

Driftsbygningene var i bruk frem til 1965.

Jorden er solgt videre til naboen og tomten er i dag på 9.351 m2. Se kart over eiendommen HER

Vi som bor på gården ønsker nå å få liv i bygningene igjen gjennom bruk til egen næring og publikumsbesøk.